Strona WWW

Propozycje kursów doskonalących

Lp.

Nazwa kursu

Liczba godz.

Cena

1

Podstawy programowania w Scratchu

10

50 zł

2

Praca z uczniem zdolnym – kurs

e-learningowy

10

50 zł

3

Kierownik wycieczek szkolnych

10

50 zł

4

Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

10

50 zł

5

Wychowawca kolonijny

36

165 zł

6

Drama jako forma ekspresji językowej, emocjonalnej i ruchowej

8

40 zł

7

Teatr w szkole – propozycja zajęć pozalekcyjnych

28

130 zł

8

Tradycje i obrzędy naszego regionu

8

40 zł

9

Tworzenie interaktywnych testów sprawdzających

10

50 zł

10

Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim

28

130 zł

11

Metody i techniki nauczania języków obcych na etapie wczesnoszkolnym

20

95 zł

12

Podstawy języka angielskiego

20

95 zł

13

Umiejętności pracy w zespole

8

40 zł

14

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kurs e-learningowy

6

30 zł

15

Uczeń z zaburzonym zachowaniem

- kurs e-learningowy

6

30 zł

16

Dysortografia w szkole – formy pracy pod kierunkiem nauczyciela

20

95 zł

17

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – problemy i formy integracji

20

95 zł

18

Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania

10

50 zł

19

Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

20

95 zł

20

Praca z uczniem agresywnym oraz z zaburzeniami metodą analizy indywidualnego przypadku

6

30 zł

21

Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania w oparciu o Program Incredible Years

20

95 zł

22

Zastosowanie biblioterapii i technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela

6

40 zł

23

Stres – jak go pokonać?

4

30 zł

24

Trening Umiejętności Wychowawczych dla nauczycieli

6

30 zł

25

Wczesne wspomaganie rozwoju

20

95 zł

26

Podstawowe ćwiczenia logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci

8

40 zł

27

Wspomaganie rozwoju uczniów
w okresie adolescencji

30

140 zł

29

Skuteczna komunikacja społeczna w szkole

6

30 zł

30

Profesjonalny wychowawca

6

30 zł

31

Promocja i budowanie wizerunku szkoły

6

30 zł

32

Ocenianie pisemnych prac wg wymogów Matura 2021

8

40 zł

33

Zagadnienia językowe na egzaminie ustnym z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

8

40 zł

34

Trener mediacji rówieśniczej w szkole

6

30 zł