Strona WWW

Szkolenia dla rad pedagogicznych

I. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela:
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Diagnoza w planowaniu procesu edukacyjnego.
3. Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego.
4. Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej.
5. Indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
6. Nowatorskie metody pracy w przedszkolu.
7. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
8. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się.
9. Motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania.
10. Nowoczesne metody aktywizujące w nauczaniu.
11. Rozwijanie dziecięcych pasji.
12. Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów.
13. Praca z uczniem zdolnym.
14. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego.
15. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań naprawczych i doskonalących.
16. Edukacyjna Wartość Dodana.
17. Trudności w nauce i sposoby ich rozwiązywania.
18. Ocenianie jako forma motywowania uczniów do nauki.
19. Pułapki i błędy w ocenianiu.
20. Zespołowa praca nauczycieli.
21. Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące w praktyce szkolnej.
22. Ocenianie kształtujące.
23. Metoda projektu jako narzędzie kształtowania kompetencji kluczowych.
24. Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym.
25. Kształcenie kompetencji informacyjnych u uczniów. 26. Biblioterapia w teorii i praktyce.
27. Neurodydaktyka a proces rozwoju ucznia.
28. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z ryzykiem dysleksji.
29. Kształcenia włączające.

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

1. Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły?
2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Diagnoza na poziomie szkoły jako rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – model współpracy różnych instytucji.
5. Diagnoza gotowości szkolnej.
6. Wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.
7. Rola i zadania nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących przepisów.
8. Terapia pedagogiczna - zagadnienia praktyczne, propozycje zajęć.
9. Rola szkoły i nauczyciela w postępowaniu z dzieckiem uzdolnionym.
10. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
11. Zaburzenia komunikacji jako jedna z kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych.
12. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
13. Rewalidacja w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
14. Praca z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania.
15. Uzależnienie od Internetu.
16. Depresja wśród dzieci i młodzieży.
17. Rola mass mediów w kształtowaniu postaw młodego człowieka.
18. Uczeń z zaburzeniami lękowymi.
19. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?
20. Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania.
21. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
22. Uczeń z zespołem FAS.
23. Uczeń z zespołem Aspergera. 24. Uczeń z autyzmem. 25. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. 26. Profilaktyka depresji – depresja jako choroba XXI wieku – mity i rzeczywistość.
27. Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia.
28. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
29. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
30. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą.
31. Psychologia konfliktów – mediacje, negocjacje.
32. Aspekty psychologiczne w pracy z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania.
33. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
34. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
35. Zaburzenia depresyjno-lekowe wśród dzieci i młodzieży.

III. Umiejętności wychowawcze nauczyciela:


1. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
2. Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną?
3. Rodzice są partnerami szkoły.
4. Współpraca szkoły i rodziny w obszarze wychowania. 5. Nauczyciele, rodzice, uczniowie – partnerzy w wychowaniu.
6. Trudne zachowania ucznia, trudne sytuacje w klasie. 7. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
8. Negatywne emocje u młodzieży – jak sobie z nimi radzić?
9. Dyscyplina w klasie.
10. Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.
11. Klasa jako środowisko motywujące uczniów do nauki, pracy.
12. Mediacje - jako sposób rozwiązywania konfliktów szkolnych. Mediacje rówieśnicze.
13. Jak efektywnie porozumiewać się z rodzicami?
14. Dopalacze i inne substancje psychoaktywne.
15. Wagary – jak im przeciwdziałać?
16. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
17. Internet a trudności w nauce.
18. Internet - zagrożenia dla uczniów.
19. Zapobieganie i reagowanie na cyberprzemoc.
20. Przemoc i zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, sposoby przeciwdziałania.
21. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły.
22. Problemy wychowawcze jak je rozwiązywać i jak sobie z nimi radzić?
23. Formy i metody pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
24. Organizacja godzin wychowawczych.
25. Integracja klasy – wspólne tworzenie wartości wychowawczych.
26. Umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów – praca zespołowa.

IV. Organizacja pracy szkoły/placówki:

1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Tworzenie planu pracy szkoły.
3. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.
4. Zasady i formy organizacji WDN w placówkach oświatowych.
5. Kompetencje rady pedagogicznej.
6. Zadania i obowiązki nauczyciela.
7. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.
8. Prawo autorskie w praktyce szkolnej.
9. Prawa człowieka i prawa dziecka w praktyce szkolnej. 10. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia efektów kształcenia.
11. Analiza i interpretacja danych statystycznych egzaminów zewnętrznych.
12. Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej.
13. Model i procedura ewaluacji zewnętrznej.
14. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do podniesienia jakości pracy placówki oświatowej.
15. Zbieranie informacji zwrotnej jako sposób doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
16. Doradztwo zawodowe w szkole - rola nauczyciela i wychowawcy.
17. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie - wybór - ewaluacja.
18. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
19. Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?
20. Zmiany w prawie oświatowym.
21. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. 22. Wolontariat w szkole.

V. Wspieranie kompetencji zawodowych nauczyciela:

1. Umiejętności kluczowe w edukacji.
2. Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole – status nauczyciela w dokumentach.
3. Wspomaganie naturalnego procesu uczenia się.
4. Kreatywne kompetencje nauczyciela.
5. Kompetencje interpersonalne nauczyciela.
6. Wiedza czy umiejętności - czego bardziej potrzebuje uczeń?
7. Etyka zawodu nauczyciela.
8. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów i rodziców.
9. Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela. 10. Wypalenie zawodowe nauczyciela.
11. Indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem.
12. Eustres i dystres. Techniki relaksacyjne.
13. Dojrzała asertywna komunikacja interpersonalna. 14. Zdrowy styl życia.
15. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach. 16. Praca z tablicą interaktywną.
17. Facebook jako narzędzie w edukacji.
18. Innowacje pedagogiczne i programy autorskie.
19. Umiejętność pracy w zespole.
20. Samoocena w pracy nauczyciela.
21. Sprawozdanie z pracy nauczyciela - przykłady działań.
22. Wybrane aspekty inteligencji emocjonalnej.
23. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
24. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. .